20.30 h a la Nau. Més informació a http://mostraviva.org/